فریدون حبیبیان دهکردی

درباره من

دکتر فریدون حبیبیان دهکردی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی @ دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

Citation

---

h-index

---

i10-index

---

اسکوپوس

Citation

Documents

h-index

co-authors

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
BIPROJECTIVITY OF MATRIX BANACH ALGEBRAS WITH APPLICATION TO COMPACT GROUPS
JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY OF MATHEMATICAL EDUCATION SERIES B-PURE AND A PPLIED MATHEMATICS(2018)
^فریدون حبیبیان دهکردی*, 9011315004
SECOND ORDER COHOMOLOGY OF MATRIX BANACH ALGEBRAS WITH RESPECT TO CHARACTERS
JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS(2018)
^فریدون حبیبیان دهکردی*, 9311315001
دیدگاه پیاژه در باره تحول میدان فضایی در چارچوب سازمان روانی کودک
همایش تحول شناخت(1996-10-31)
^ایمان اله بیگدلی, ^فریدون حبیبیان دهکردی
خطي سازي تعميم يافته در معادلات تفاضلي
مدني مرزنگو عاطفه(تاریخ دفاع: 1390/09/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت روي مجموعه هاي مرتب جزئي
پيرباوفا سعيده(تاریخ دفاع: 1390/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت دوتايي
اكبرتبار عصمت السادات(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دو شكافندگي جبرهاي نيم شبكه اي
طاير مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دو شكافندگي جبرهاي باناخ مثلثي
بلقان آبادي راضيه(تاریخ دفاع: 1390/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيوستگي خودكار همريختي ها بين جبرهاي باناخ فرشه
حسني فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
قضاياي نقطه ثابت براي توابع مجموعه مقدار
رمضاني مريم(تاریخ دفاع: 1392/11/08) ، مقطع : دكتري
پيوستگي خودكار- همريختگي هاي جردن روي
ضميري فاطمه(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Lp نرمها براي چند جمله اي ها
علي اسمعيلي مهدي(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
معادلات تابعي تركيبي متعامد روي فضاهاي باناخ
حسيني سميه سادات(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص همولوژيكي از مدولهاي باناخ مشخص روي جبرهاي گروهي
ميرزاثاني نجمه(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خاصيتهاي همولوژيكي مدولها روي جبرهاي نيم گروهي
اكبري رئيس آبادي زهرا(تاریخ دفاع: 1392/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري جبرهاي نيم گروهي تحديد شده
گوروئي اعظم(تاریخ دفاع: 1392/10/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مباحثي در توابع محدب
عباس زاده صادق(تاریخ دفاع: 1394/07/22) ، مقطع : دكتري
معادلات تابعي فيبوناچي و شبه فيبوناچي
طالبيان نيك سيده حكيمه(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم قضيه نقطه ثابت به فضاي متريك مختلط
نظيف فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل رياضي اپيدمي آنفلوآنزاي پرندگان
حسين پور محمدرضا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي رياضي اپيدميك SIR و MSEIR
بيات چقاسياهي مهديه(تاریخ دفاع: 1393/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشتق ها روي جبرهاي ماتريسي با كاربردهايي در آناليز هارمونيك
بياباني فاطمه(تاریخ دفاع: 1393/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري مدولي و ميانگين پذيري مدولي ضعيف دوگان دوم جبرهاي باناخ
مختاريان دهكردي الهام(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظرهاي تقريبي و شرايط فولنر براي گروههاي ميانگين پذير و جبرهاي نيم گروهي
برچلو روح انگيز(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري تقريبي ضعيف برخي از جبرهاي باناخ
اشرفي مهسا(تاریخ دفاع: 1393/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ثابتهاي ميانگين پذيري براي جبرهاي نيم شبكه اي
بيات زينب(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خاصيت دو تصويري جبرهاي ماتريسي
نوري راضيه(تاریخ دفاع: 1397/06/21) ، مقطع : دكتري
خواص و كاربردهاي چندجمله ايهاي فيبوناچي
نصوري زينت(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
خواص توابع محدب و تقريباً محدب
محمدي روزبهاني سيمين(تاریخ دفاع: 1394/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبه مضروبها روي جبرهاي باناخ
مير ابوطالبي سيد مصطفي(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توپولوژي اكيد روي فضاي اندازه هاي رادون از يك فضاي فشرده موضعي
يعقوبي مطهره(تاریخ دفاع: 1394/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوشكافندگي و شبه – ميانگين پذيري جبرهاي سگال
موسوي سيده مريم(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نگاشتهاي حافظ ضرب صفر
قاسم نسب علمداري كبريا(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كوهمولوژي مرتبه اول جبرهاي L1 – مون و برخي از جبرهاي نيم گروهي
رباط جزي آزاده(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
دوشكافندگي و دوتصويري تعميم يافته جبرهاي سگال مجرد
محمدي طاهره(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعميم نامساوي برنشتاين براي توابع گويا
پرويني احمدآبادي مريم(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مشخصه سازي از ميانگين پذيري كركتري جبرهاي باناخ
خادم صابرمياندوآب عسكر(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محك هاي پايداري در معادلات ديفرانسيل با چند تأخير
الماسي ليلا(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميانگين پذيري تقريبي جبرهاي نيم گروهي
جانقرباني سارا(تاریخ دفاع: 1396/08/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برخي خواص همولوژيكي جبرهاي ضربي T- لائو
پناهي نيا ذبيح اله(تاریخ دفاع: 1396/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
واحدهاي تقريبي در جبرهاي تابعي باناخ
شهسواري محبوبه(تاریخ دفاع: 1396/06/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انشعاب برگشتي در مدلهاي اپيدميك داراي تابع درمان
اخوه بهنوش(تاریخ دفاع: 1396/06/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تجزيه و تحليل برخي از مدلهاي ديناميك ويروس
حسنوند عباس(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
(2012-01-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
ریاضی عمومی 2   (37 بار دانلود)
رشته : ریاضیات و کاربردها , گرایش : ریاضی
آنالیز ریاضی   (53 بار دانلود)
رشته : ریاضیات و کاربردها , گرایش : ریاضی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
fhabibian@semnan.ac.ir
(+98)2331535734

فرم تماس